« titan | Main | literary maps »

Monday, May 08, 2006

Comments

anchor1

myšlenkové mapy Èásti Firemní vzdìlávání se Akademie Orlita, s.r.o. dìlá už více než 15 rokù a za tuhletu dobu vyškolila vìtší mìrou až 300 spolecností a organizací. Kurzy prodejní dovednosti jsou upravovány okolo požadavkù a potøeb konkrétních firem. Lektoøi Akademie Orlita pøi školeních rozvoj manažerù, fortel a obchodní dovednosti využívají specifického nápadu, které se tvoøilo casem podle propojování cizí nástrojù a jistých zkušeností z našeho ovzduší. Každé kurzy se navzájem protkávají a vyplòují. manažerské vzdìlání kurzy manažerských dovedností vìnované vzhledem k vedení korporací smìøované pøi rozvoj komplexních znalostí posluchacù kurzù. vzdìlávání zamìstnacù potøebných kvùli jedny pøedseda pracovníky, šéfy týmù dokonce bìžné pracovníky s vyššími kariérními cíli. manažer vzdìlávání Životní dráha, motivace zamìstnancù a motivace a stimulace zamìstnancù Vzdìlávací kurzy pro šéfy obsahují velice oceòované zpráva pøi tématech øízení pracovníkù, stimulace zamìstnancù a vývoj vlastní kariéry. Pøednáška obvyklých zákonitostí rùstu kariéry je støetává se do ovìøenými zážitky školených cvicení. Putování obdobími snaživcù, hvìzd, kritikù a pozitiváøù dává šéfùm hodnì užitecnou zpìtnou vazbu za své vlastní zevnìjšek, ale dokonce smìrem k zevnìjšek každých úcastníkù každých týmù. Vedení lidí a rozvíjení manažerù, a prezentacní dovednosti motivace pracovníkù øadíme na výchovì dítìte. Nejjednodušší doporucení tudíž zní: Jestli bloudíte až stimulovat pracovníka, pøedstavte si, že je to váš synek nebo dcerka. Co byste pøi tomto pøípadì robili? Jaký cesta byste vybrali?“ Exkluzivní jim kurz pøes budování týmu. V osvojení si teoretického zacátku, kdy ucíme vnì jiné techniku správa behaviorálních rozhovorù, následuje cvik po terénu k pøítomnosti lektora. Vydatný dùraz klademe i na to, aby posluchaci vzdìlávání manažerù chápali potøebu direktivy. Jaktože direktiva, rozhodnutí a školní smìrnice jsou základem prvních vítìzství. Ucíme vytváøet pracovní smìrnice. Posádka ve nich cítí jistotu. snižují se takhle omyly. V vyjasòování konkrétních vìcí i specifických pøíbìzích posluchacù si vysvìtlujeme odolnost Maslowovy pyramidy potøeb a její užitecnost uvnitø praxi. Cvicné metody využíváme k pochopení koucování. Vzhledem k sledování výkonu uvnitø case využíváme našim klientùm stvoøit režim hodnocení zamìstnancù do postupným cílem pøechodu pøes správa pomocí cílù. Myšlenkové mapa myšlenková mapa, tvorba Myšlenkové mapa a prezentace osobních nápadù úzce je spjata do dovedností vytvoøení strategie, proaktivitou, plánovaním prezentacními dovednostmi. Nepøetržitì vícekrát zjišÅ¥ujeme právì v tohoto umu nejvìtší dluhy ceských šéfù. Prezentacní dovednosti Kurzy Prezentacních dovedností neucí prodejce pouze prodat rpodukt jinak zboží. Trvale vìtší mìrou svých komercních partnerù nachází potøeby zvìtšovat své výsledky zásluhou nabytí negociacních technik. Ochota sjednat, pøebírání osobní odpovìdnosti pøi prodejní výsledky a dostatecná obchodní aktivita zvyšuje komercní výkonnost úcastníkù školení. Pokaždé vyjíždíme z podrobné analýzy potøeby konkrétních obchodníkù. Vyhodnocujeme si jejich novinka. Výúka obchodníkù na terénu, poskytování feedbacku a jejich koucování se nám zdá jako, financnì jinak nákladná, ale velice dobøe komplexní metoda. Vzhledem k zacátecníky preferujeme hlavnì školení ku smluvení si schùzky telefonem, naucení se efektivní rozboru tužeb zákazníka (SPIN technika) a cvicení uzavírání obchodù. Duševní bloky, poplach, nekomfortní aktivity a individuální výmluvy jsou tím, co má za následek smìrem k mizerné cinnosti prodejcù. My vyucujeme obchodníky ovládat ze své práce radost! Radovat se u každou prezentaci, vítat možnosti pøedstavit naše produkty a výrobky i nevrlému klientovi. rozmach osobnosti nebo Firemní vzdìlávání Øíká se, že citelný problém, který lidé nikdy neudìlá jsou vztahy mezi lidmi. Pomoci lidem vyznat se sám bìhem sobì dokonce jiných se snažíme zejména v kurzu sebepoznání (Struktogramm) a poznávání jiných lidí (Triogramm). Vzhledem k novinka dovednosti øešení konfliktù když po interpersonálních vztazích, takhle konfliktù pøi v práci používáme Killmanùv tiskopis a na základì vlastních pøípadních situací potom trénujeme každé kooperacní pøizpùsobovací dokonce uhýbací praktiky. Ucíme zákazníky jak aktivnì využívat 14 mocí dokonce casové tísnì jinak informacního náskoku. Práce s prioritami, dùslednost vùci sobì dokonce rùzným lidem jsou potom pøevládající náplní rozvojových kurzù sebeøízení self management.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

 • The books one reads in childhood, and perhaps most of all the bad and good bad books, create in one's mind a sort of false map of the world, a series of fabulous countries into which one can retreat at odd moments throughout the rest of life, and which in some cases can survive a visit to the real countries which they are supposed to represent.
  -- George Orwell


  Geography and space are always gendered, always raced, always economical and always sexual. The textures that bind them together are daily re-written through a word, a gaze, a gesture.
  -- Irit Rogoff

Join My Mailing List!

Search atlas(t)

 • Google

  WWW
  clairelight.typepad.com/atlast